Dopis studentům Martina Mainera - Dopis Káje

08.11.2011 19:25

(dopis Káje - Martinova dcera)

 

 

Drahá Kájo…

…koukám se na fotku, cos mi dala – nejlepší dárek co znám – mám rád tvoji tvář – jsi krásná žena a krásy ti stále přibývá…kouká ti z očí hloubka a z úsměvu taky…obé je mi drahé a vážím si toho oho hoho...celého co jsi...

…neboj se, že něco nestihneš a nebuď ve zmatku kvůli lidem ani škole – ta je důležitá jen formálně, jako je formálně důležitá třeba ruka nebo noha, ovšem choď bez noh… to jsem řek asi blbě, tak tedy jako kabát v zimě…

….formální, hmotné, ztvarované je základ naší reality, hmota je smetana, kterou si PNBH dovolil udělat na závěr jako třešničku na dortu a kdo ví jestli to není vůbec důvod a vrchol jeho tvorby…člověka (schválně člověka, č jako číman, kouzelník, chytrák…lov je lov…ka je duše…haha…) udělal prý pro to, aby se jeho očima mohl podívat, co vlastně udělal a lidským vědomím a inteligencí vidět svoje výtvory, tedy sama sebe ve všem, že by PNBH neměl jinak sám oči ?…teorií je spousta – třeba ta, že nás udělal, aby měl otroky na práci, co tu měl na Zemi při kopání zlata ve zlatých dolech na jihu Afriky – dělníky…a pak jednou jeden z jeho dvou synů, tedy hlavního boha Anna, zvaný Enki, jehož symbol je odpradávna dvojitý had, a taky ryba s nohama vylézající z vody, a taky pán podsvětí – myšleno jižní polokouli - jižní Afriku,  později v židovství a pak v křesťanství had – ďábel – pán podsvětí – pekel - lezoucí po kmeni stromu, symbolu to vždy rodokmenu, jsme jako listí na stromě, který zakořenil v Africe – a hle – had dává ženě jablko poznání – ale jaké poznání? a proč za to byli oba drsně a rychle a dokonce s plamennými meči vyhozeni ze zahrady? do nehostinné reality za branou zahrady, kde v potu tváře měli žít, jejich synové se povraždili a Kain musel furt chodit světem s křížem vraha na čele a jeho rod zanikl, nebo se už v Bibli o něm nemluví…smutný příběh…pak měl Adam s Evou ještě hromadu dětí, ale my všichni, možná jen Hebrejci a Palestinci, jsme potomci Šéma, to jsem nikdy úplně nepochopil, jak to biblikáři myslí…

…každopádně znalosti z historie a života národa Židů a jejich předků známe naprosto bezkonkurenčně nejvíce a pořád se k tomu všichni křesťané obrací… je to síla o svém vlastním národě a našich předcích bohužel slov velmi málo a křesťanství i podrobnější slovní vzpomínky systematicky vymítilo…vadí mi ti křesťané dnes a jak jsou pyšní a bohorovní, ale nic naplat je to tak…světu dnes bezkonkurenčně vládnou tři semitská náboženství, ostatně toto jim JVHV vždy sliboval a slib dodržel…uvidíme jak to bude s Čínou a Indií, tam obrací na víru nebude tak snadné, tak se to asi udělá prostřednictvím peněz, kapitálu a systému jejich obou uplatnění v zotročování lidí pod jednu střechu…vivat la globália mordoria…

...jistě víš, že Abrahám je praotcem obou národů, nejdříve se jmenoval Abram a v 99 letech přijal od anděla JVHV jméno Abraham a při té příležitosti bylo mu řečeno obřezat všechny muže ve svém klanu a tak je učinit rozpoznatelnými – již toho dne byli všichni obřezáni(umíš si představit nebo neumíš ale tušíš tu bolest a ryk…) i sám sobě nakonec toho dne obřízku udělal…Abrahám nejdříve měl, jak se píše, se služebnou či náhradnicí za neplodnou Sáru, jménem Agar, syna Izmaela, snad předka Palestinců, v bibli jsou nazýváni Filištinci a jsou vždy zlí…jejich pobíjením se proslavil ještě mladý král a mág David - zabil prakem před nastoupeným vojskem filištínského vůdce obra Goliáše a pak slavně jeho vojska zvítězila a nikoho nešetřila…až třináct let po narození Izmaela v 99 letech Sára za přispění zjevivších se ji andělů JVHV (podobnost s početím a narozením Ježíše je čistě náhodná…) otěhotněla a poté porodila Izáka, na kterém z rozkazu JVHV měl Abrahám v Izákově tuším patnácti samostatně vykonat a také téměř vykonal na pustém kopci v poušti v zemi Moriah rituální zápalnou oběť a syna zabít…najdi si co to je za horu a kde leží a co tam je dnes…Izákovo rituální zabití se mělo stát zkouškou Abrahámovi věrnosti a poslušnosti k JVHV, který ovšem jsa viděl čisté srdce a neochvějnou věrnost Abrahama, mu v poslední chvíli prostřednictvím anděla svého zadržel zvednutou ruku s nožem a za už vlastně téměř vykonanou oběť svázaného syna jako kůzle Abrahámovi slíbil Izákovo velké rozmnožení a slávu mocného vzniknuvšího národa později pojmenovaného Izrael…

…když Sára (dříve Sarai a na příkaz anděle JVHV přejmenována na Sára) porodila, Agar - Hagar se synem Izmalem, kterému bylo 13let, nechal vyvézt na přání žárlivé Sáry do pouště…ovšem JVHV se slitovalo těch dvou a poslal anděla , který je zachránil, vodu ukázal a z pouště vyvedl a národ velký z nich učinil…je to příliš komplikované, ovšem velmi zajímavé a doporučuji se začíst…Abrahám, jejich společný otec byl sumerský kněz a svobodný muž, šlechtic i vojevůdce, mezi jiným postavil Kábu v Mecce (tajemné a nejsvětější místo Arabů dlouho před tím než vznikl islám, které je zahaleno tajemstvím, dohady a nejasností, co tam v té Kábě, což je na fotkách v černém suknu zahalená krychlová stavba uprostřed mešity, vlastně je ukryto – má to jistě o dělat s JVHV, byť mu muslimové říkají Allah a křesťané svého jediného boha v nejranějším období Alláhem vzývli také (je to vlastně jako s JVHV, ALLAH je apokryf, židé ani muslimové ani vlastně křesťané nesmí pravé jméno vůbec požít, kdo ví jestli ho ještě znají…ale je to velmi pravděpodobné…) pak zbožštili jeho údajně jediného syna, kterého počal pomocí a prostřednictvím archanděla Gabriela nebo Michaela a pak v jeho jménu mečem a krví všem kam kříž přišel vnutili za Boha jeho syna Ježíše…alláh akbar - alláh je nejmocnější…

…pro našince ze severu, pro které mnohobožství bylo naprosto normální, správné a tradiční a uznávali jsme samozřejmě jako všichni!!ostatní!!, považ – všichni ostatní! keltové, indové či sumeřani či egypťani, číňani nebo germáni, slované, řekové, římani nebo indiáni uznávali také nejvyššího boha – boha bohů…my Slované jsme mu říkali Svarog…jistě znáš Dia, nebo Ramu…nebo Manitoua…

…je-li jenom jeden Bůh, tak proč říkat, že je nejmocnější a zabíjet nebo v lepším případě obracet na víru všechny, kdo v něj nevěří, je-li jen jeden Bůh, pak je jistě a jasně nejmocnější a nemá konkurenci…

…ovšem je to zvláštní logika ta nenávist vlastně všech třech velmi podobných z jednoho místa a rodu vzniklých věr mezi sebou i k jiným (k jiným je samozřejmě islám nejtolerantnější…)

…nedělaj si z nás prdel?…

…a ke všemu dodnes ve školách v historii říkají, že jednobožství, tzv. monoteismus je vývojově výše a je tak vlastně jediný moderní a správný, ale to je nesmysl a spíše je to vývojová regrese a neznalost a zapomenutí bohů!!!…a nevyplácí se lidem vůbec a ještě i nevyplatí…

…existence jediného Boha nedává smysl a taky nikde v nejstarších textech Sumeru, Egypta, Indie, Číny se o jednom bohu nepíše, naopak všude se píše o mnoha bozíh a dokonce i ve starém zákoně v nejstarších pasážích Genesis nikdy není v tomto smyslu jednotné číslo – Elohim znamená jasně Bohové a ne jeden bůh…

…zpět k Abrahámovi a jeho životopisu - pokusil se zachránit Sodomu, když řekl andělům super trestu - dnes se tomu říká genocida a provedl ji JVHV na základě tzv. pokažené morálky!! a sexuální uvolněnosti jeho obyvatel – padli všichni i celé město jedním velkým úderem ( společně s dalším městem Gomorou, připomínám , že tehdy město bylo totéž co dnes stát, obývaný třeba jedním národem či spíše rasou, klanem lidí..) připomínající až příliš jadernou explozi – je přeci znám Lot, když utíkal z města se svým dcerami, jedna z dcer se ohlédla, ač jim andělé říkali, aby tak nečinili a hned se proměnila v solný sloup…protože nezůstal v okolí ani jeden muž, všichni pomřeli…nabídli se dcery Lotovi, ten s nimi spal a porodili mnoho dětí…

…čistotou krve a krvesmilstvem následníků trůnu (nejlépe po vzoru bohů je mít dítě a následníka se sestřenicí) se zabývají všechna známá veliká antická a později i středověká království a říše a v jistém smyslu, alespoň symbolickém či v okolnostech aktuální názoru na krvesmilstvo se tím zabývají dodnes…

…nakonec i v rodu Ježíše z Nazaretu a Mariina koluje královská krev a hraje velmi důležitou roli a kde kdo to tehdy jistě věděl, přinejmenším při důvodu jeho odsouzení židovským soudem – smrtelně jim vadilo, že se prohlásil králem Židů, protože na trůn jako potomek Davidův skutečně měl jakýsi nárok..

…Abrahám tedy prosil anděly, ať město uchrání, a licitoval s nimi o množství spravedlivých až na deset, že najdou-li jich deset spravedlivých, nechají město a lidi žít…jo nenašli, unikl jen Lot s dcerami, který je hostil poté co přišli do města – takto trestá JVHV morální zkaženost podle jeho představ…ale stejně si pasáž přečti, vše je v první genesis, je to síla a zajímavé popisy zbraní andělu JVHV, kteří vypadají jako lidé a hlavně jedí telecí pečínku a chléb a hodují s Lotem…

…Abram byl kněz, který běžně komunikoval s JVHV či jeho anděly nebo archanděly jako Michaelem a Gabrielem, ostatně i prorok Mohamed recitoval Korán s patra lidem na náměstích jako diktát do ucha od archanděla Gabriela…

…ovšem v rodokmenu Bohů od Anna přes Enlila, Enkiho a Ninti a jejich manželky a děti a děti dětí, kteří jsou velmi pečlivě mnohonásobně zaznamenáni nejstaršími světovými písaři Sumeru, je JVHV velmi mladý Bůh působící na Arabském poloostrově,  kde v regionu taky svou roli sehrál a hraje dodnes už pro celý svět pro tři nejmladší náboženství judaismus, křesťanství a islám…byl to té velké trojice Bohů mužů a jedné velké Bohyně ženy prapraprapotomek…

…my všichni či asi lépe Židé a Palestinci jsou potomci až Šema – není-liž odtud mezinárodní slovo semeno, seet, samen atd…později si šroubovici hada půjčili dva američtí lékaři a udělali ji symbolem šroubovice DNA?…nebo se tak Enkimu  ( již v sumeru se takto Enki zobrazuje), stvořiteli lidstva , jen náhodou podobá??, prý tak DNA vypadá, že je to také jen vizualizace něčeho, co jen přepokládáme a přesně takto to nikterak vidět není…každopádně je krásné až úžasné, že to staří v Sumeru věděli nebo zrovna takto naši genetiku a jejího strůjce symbolizovali…to je divný ne?…takže Enki (v překladu ze Sumerštiny - Pán Země ) člověku tajně vtiskl ještě něco navíc, co nebylo až tak na začátku v plánu – byla to schopnost samostatného rozmnožování, jako mají ostatní zvířata a bohové?, každopádně to rozčílilo PNBH - tady se podle textu o pár tisíciletí starších než biblická vrze nejedná o JVHV, ale o bratra Enkiho tzv.otce bohů a Pána severní polokoule a pána pokusné zahrady Edin tedy Edenu tedy Ráje velkého Enlila – tak rozčílilo, že je nechal vyhodit na „mráz“ oblečené do fíkového listu v klíně…

…odbočka to tedy ve slovech je dlouhá a jedna střídá duhou – snad udržíš nit…ať tak či tak - každopádně se o nohy starej a dobře si je obuj, půjdeš daleko, ale cesta není nekonečná, takže až dojdeš, kam potřebuješ, dostaneš nové boty nebo třeba si jen necháš podrazit prochozenou podrážku a půjdeš dál…

…čtyři roky, které střední škola trvá, jsou naprosto správně načasované a dávají už vlastně téměř dospělým lidem přechodovou karanténu, aby se mohli rozkoukat na ten blázinec, volně se nadechovat, zbytečně se nestarat o obživu a třeba být nucen tvrdě pracovat a hlavně můžou lidé zjistit, že se dá studovat a učit se nebo lépe, že je mnoho učiva a že by je něco z toho mohlo zajímat a bavit i v budoucnu…nemyslím jen učivo v osnovách, to je jen malá, hodně malá formalita, kterou ovšem nutné zvládnout a pak klidně zapomenout, slouží jen k nastartování pokory, odpovědnosti!!, trpělivosti, výdrže, naučit se učit a tlumení pýchy a hlavně k získání alespoň nějakých znalostí, byť věšinou kromě pár básní na večírku k pobavení kolegů nepoužitelných…

…nelze si dlouho pamatovat naučené zkomoleniny anglosaské historie, kdy o každém prdu anglického krále a francouzké revoluci víme víc, než o historii vlastní, nemluvě o historii Číny, Ruska, Persie a dalších mocných říší, Sumer se neučí než trapná zmínka a spíše s zaměňuje za Babylon…Egypt to je nuda pár jmen a letopočtů…Řecko se učí ve stylu německých latiníků…historie obecně je tendenčně vysvětlovaná, dokonce i bitvy nedávné historie jako válka v Zálivu nebo ve Vietnamu či Laosu, nemluvě ani o historii dávné…historie amerických indiánů s neučí vůbec a ani zmínka o jejich genocidě, která má obdobu jen v genocidě původních obyvatel(Keltů) britských ostrovů po invazí Sasů v 7.st, ani slovo o tom, samozřejmě, dokonce se ani neučí genocida Slovanů, která začala v začátku 11.století a naprosto Slovany vymazala z jejich tradičních území mnoho století obývaných na celé ploše bývalé NDR i s pobřežím a ostrovy(této genocidě se říká vysídlení nebo odsun, ovšem slavný Otto řečený Slovanobijec, hovoří za vše…), neučí se že Berlín byl sídelní slovanské město – a to nejméně od 6.století až do vytlačení a víme jak taková vytlačení probíhala – zemědělci - muži z vesnic většinou pobiti, jestli jako v severní Americe pobíjeli ženy i děti se neví - nevím, ale je to velmi pravděpodobné, taktika byla stejná, nejdříve se poslal kněz na misii a to bohy jiných národů uznávajícím polyteistickým Slovanům nevadilo, pak přijela družina pár bojovníků postavit kolem kaple ochranu, tedy zeď – to taky nevadilo - a záhy jednou v noci…přijelo padesát chlapů s meči, to samozřejmě k vyklizení či vytlačení vesničanů stačilo a umíš si představit kolik jich za zpěvu písní šlo z domoviny jinam…ostatně tento způsob anglosasové uplatnili více méně vždy a všude…učíme se anglosaskou historii, která zamlčuje z jasných důvodů mnohé a podstatné a z čeho vlastně vysvítá proč se svět řítí do řiti, protože není kouře bez ohně nebo každý následek má svoji příčinu a neznalost vlastní historie vede většinou k problémům v současnosti jak u lidí tak u národů…učená historie překrucuje i naši historii a to i nedávnou, učí se a sledují historicky nesmyslné příběhy králů, královen, různých jejich přícmrdů…o robinech hůdech se už kvůli propagandě mluví téměř jako o historických událostech, kde že je reálný Jánošík či Nikola Šuhaj, o tupých a nabubřelých životech anglických králů víme a učíme se jistě více než o našich vlastních vůdcích a králích a to do dnes, viz ta kobyla Charles a jeho nesmrtelná matka a celá ta povedená rodinka…

…chemie je neskonale trapně a nezáživně učena a hlavně počítat rovnice a učit se vzorečky itý ičitý – bože to je současná chemie?– neznám nikoho, kdo není chemik profesí, kdo si je pamatuje, rovnice nedávají smysl a učitelé snad rozumí jen jejich matematice a to ještě zda-li…

…a jaký to pan či paní vědec alespoň amatér fyzik učí mechanickou fyziku z minulého a předminulého století, vhodnou a to ještě zda-li pro pár technických oborů – snad automechanik? topenář?aha jaderný fyzik a atronom, že by?, dělá si pan učitel doma technické reálné pokusy, studuje nepřetržitě? bádá?…

…z literatury se učí pořád totéž, ale aspoň něco ne? Kde je poezie a povídky učitelů, recitují vám ji čtou vám ji, mají něco vydaného?… člověk bez grilování ve znalosti větného rozboru asi neumí psát ani asi mluvit, autorskému psaní se říká sloh, ale proč? no budiž, proč ne, i když i vysokoškoláci umělci jsou schopni napsat svoji úvahu o čemkoli jen výjimečně a neví vlastně co říct, mnohdy ani neumí vysvětlit či pokecat slovy psanými o sobě nebo svém díle…

…filosofie se neučí, jen se papouškují fráze a to často učitelé nebo autoři knih ji ani nerozmí nebo nečetli ji ani náhodou…milovat vědění?a logické myšlení?…haha…většinou budoucí učitelé ke zkoušce četli jednu povinnou knihu z odvětví a povinnou knihu souhrnně o filosofii a nebo měli u zkoušky tahák a pak dále už nestudují…taky kdo by ty učitele učil?…učí snad na pedagogických fakultách filosofové nebo reální současní fyzikové nebo matematici nebo spisovatelé a básníci češtinu, kéž by alespoň pár a bavilo je učit…pravda je jiná…je to jako s malířstvím či výtvarnou výchovou, tu nemůže odpovědně prakticky učit nikdo než výtvarný umělec, to je přeci jasné, a přesto to učí tisíce lidí, kteří sami nejsou tvůrčí umělci, nechápou vůbec o co jde, ani si to většinou neumí představit, neznají současné umění a málo to minulé a tak fungují jako brzda – učí představu o tom, co to je umění minulého století, ale spíš předminulého a teorii naprosto většinou nerozumí nebo si různé myšlenky vysvětlují velmi neobratně nebo si zase přečtou souhrnnou poučku…

…ale to vše nevadí, nedá se nic dělat, člověk tím povrchním mlýnkem musí projit celý a že to semele navěky mnohé je možné…člověk tím musí projít, má to význam být ve škole, trávit čas jako student!!!…zkrotit pýchu, když vidíš slabého nebo nevzdělaného učitele a pokusit se mu vyhovět, může se to hodit, chvíli se dá jařmo vydržet…ostatně na srazu po 3o letech od maturity na gymplu jsem viděl hodně svébytných bytostí…nic není tak vážné, aby to nemohlo být ještě horší a jak říká Old Shaterhand – kdo má být oběšen se neutopí…

…učit se je základ hluboký jak sama příroda, všichni se učí jeden od druhého a člověk samozřejmě o to více o co více má inteligence, lidské vědomí a umí mluvit…základ učení je učitel, to může být a je každý a žák to také může být kdokoliv, matka je první učitel a učí mluvit a dívat se na svět a žák je dítě…učením se lidé udrželi na živu svoje společenství v dobách, kdy všude a to naprosto všude pobíhali nenasytní lvi, nosorožci, pumy, obrovští tygři a jeskyní medvědi, naprosí zabijáci a predátoři…nejen že se lidé udrželi naživu, ale rozvíjeli svůj potenciál…jak získat potravu, přežít nebo zabránit útoku šelem či jiných lidí, jak se chránit před zimou i nocí a jak taky ty šelmy nebo lidi umět zabít, lov je základ, proto taky člověk má v základu slova lov i věk…

…časem s „pomocí boží“ založili neuvěřitelné školy a dávní lidé měli znalosti a vědění překračující naše a vybudovali slavné školy starověku, vrcholem a posledním místem, kde se shromáždila moudrost a vědění antiky byla knihovna v egyptské Alexandrii…po jejím shoření a rozpadu antického světa se po chvíli beznaděje antická moudrost a láska k vědě a pravdě začali pomalu, ale jistě přes jednotlivce se svitky v kapsách a hlavou plnou stěhovat do klášterů a pak do prvních středověkých universit…

…základní škola odpovídá základu nutnému k přežití v dané společnosti…

…pak se lidé navzájem vždy učili různým specializacím pro přežití skupiny, ne všichni uměli stejně dobře vše a to je právě ono, vůbec to nevadilo, naopak, zdokonalovali se právě ve specializacích (lidé vždy žili ve skupinách, samostatně neměli jako rasa či druh šanci…), později jak zasít, sklidit nebo jak postavit člun a hlavně jak bojovat, to je staré a zásadní téma a atd – snad o tom je tak trochu naše střední škola a měla vždy přechodový, iniciační význam a po jejím skončení byl člověk začleněn do kolektivu lidí – takzvaně starších, dospělých, odpovědných atd…toto je v naší době symbolizováno maturitou…zkouškou dospělosti…haha…

…na rovině dnešní vysoké školy se učili lidé, kteří vedli či pomáhali vést klany, skupiny, národy, lékaři, kněží i vojevůdci, učila se hlavně nauka o bohu, magie, logicky myslet – zapojit co nejvíce levou hemisféru ( v češtině je krásně vidět vztah mezi názvem levá a lvem, králem zvířat!! ), učilo se vše na nejvyšší úrovni, vedení boje, jak udržet systém při životě, jak správně a kde a kdy zasít, jak postavit dům nejen pro bydlení rodiny, to uměl každý muž, ale velký dům pro krále a hlavně pro PNBH, kde se mu každodenně pravidelně pětkrát slouží mše i spaluje obětina a vůně…učila se tam a učí matematika, fyzika, astrologie, medicína, právo, umění, metalurgie, chemie, balzamování, výroba nástrojů a zbraní, atd atd…jakoby postgraduál všem školám pak fungovala při nejvyšším možném vzdělání, co člověk od člověka!! mohl dostat, škola zapojení a uplatňování taky pravé hemisféry, tedy vhledu, moudrosti, magie a nevím jak to správně nazvat a vlastně asi se nedá oddělovat a vždy je vše podle potřeby a úrovně učení i následné praxe dohromady, jen se znalosti podle potřeb společnosti dávkují určitému počtu lidí…jakou společnost by mohlo zajímat mít všechny lidi vzdělané maximálně – kdo by oral nebo uhlí lámal??…toto začíná být problém v dnešní době, kdy je příliš vysokých škol a tituly z nich jsou tak postižené „inflací“ a mnozí vysokoškoláci, jak je znám jako universitní učitel i ze života, jsou naprosto nevzdělaní či bídně a velmi povrchně a už vůbec ne pravohemisférově…jsou z nich tak zvaně vzdělaní lidé, kteří kuriozně ani po vzdělání netouží, ale jen po absolvování zkoušek a získání titulu…šíře vzdělání vysokoškoláků má jistě co dělat s celkovou společenskou situací, kdy je pro vládce důležitý hlavně vyměnitelný šroubek v soukolí a to ještě pokud možno automaticky…úzké specializace a strach o práci samozřejmě a snadno zabraňují lidem v rozhledu a pochopení života i politické situace a jejího možného vývoje, i když se každý kasá jak všemu rozumí…

…víc o sytému nevím - napsal jsem to schematicky a velmi stručně i když se to protahuje do noci, aby tě to doufám ještě bavilo přečíst a pokusit se zamyslet (please) a říct si : proč ten tát mi to píše?…proč asi?… přeci nejen pro to, aby jsem se zabavila, haha, i když taky…že ano…víš co, já přesně nevím, nejdříve to mělo být jen o rozvrstvenosti vzdělání, ale má to i trochu širší rámec…

… hlavní, co je učení se, je totiž zábava, která nastoupí, jakmile člověk prorazí krustu musu a bahna dna rybníku a otevře se mu moře…jisté je, že nějaký mus se musí vydržet – učí to nezbytné pro radost a zábavu, staví to loď, na kterou můžeme nastoupit, až přijde správný čas…

…samozřejmě je stejně dobré prožít život bez vzdělání, jsou známy stovky a tisíce selfmademanů, kteří žádné školní vzdělání neměli a přesto se stali moudrými lidmi nebo těmi nejbohatšími, nejvlivnějšími a nejmocnějšími (nejznámější z nich je Čingizchán, ale další a další…) nebo nejmoudřejšími a někteří i osvícení došli, třeba Nisargarta – prodavač čaje v Bobmaj, konečný učitel Papajiho, z linie Ramana Maharishiho - ten také toho do šestnácti, kdy odešel od rodiny i ze školy, asi nestihl se naučit mnoho a vida, sedělo před ním po padesát let ve zbožné úctě a hltalo nejen slova ale i jen jeho lidský pohled a mlčení mnoho doktorů, profesorů, vědců a dalších školami a poctami zahrnutých vzdělanců…pochopil totiž na rozdíl od nich „systém“ či matrix či lidskou bytost či sám sebe, což přesahuje vzdělání či spíše toto se na universitách neučí ani zmínka natož praktické věci…byť je tato ultimátní sebereflexe a pochopení známa a učena od úsvitu dějin…a pro lidskou rasu možná je zcela zásadní… třeba časem či na konci časů….

…pokusy učit osvícení probíhají už přes dva tisíce let třeba v budhistických klášterech, ovšem jaká je úspěšnost nevím…spíše nic moc…je to začarované, mnoho chtění a touhy tomu nevyhovuje, ale zase bez ní to nejde…

…vzdělání má taky kouzlo a je v něm velká moc, ale vše má svůj čas a při vzdělávání obzvlášť, proto je střední škola a obzvláště gymnázium tak schématické a vlastně ubíjející pro někoho, kdo se chce a hlavně potřebuje vzdělávat víc a v něčem i do hloubky…zdaleka ne všichni žáci v duši touží po hlubším vzdělání…ti kteří trpí a jejichž duše a podvědomí cítí, že to je divný, plochý, nepravdivý, natvrdlý atd, si alespoň trénují, a to je zásadní milé dítě, trpělivost, houževnatost a hlavně překonávání nechuti - čti tuto větu pozorně a dvakrát – je to důležitější než se zdá…

…hlubší vzdělání v tomto věku růstu a zásadních hormonálních změn v pravdě revolučních pro tělo a nejdůležitějších pro zachování lidského života by pro většinu bylo k ničemu…každý úsek v životě má svůj rytmus a čas, není kam spěchat, přeci nebudeš učit tříleté dítě integrální rovnice a naopak výtvarným umělcům, básníkům i chirurgům jsou ty slavné integrály k hovnu…no a co - tak se alespoň naučí lidi na střední trochu počítat nebo psát skoro bez chyb a připraví se na specializovanější studium na vysoké škole, bohužel velmi mnohdy podobné i co do hloubky střední škole…přeci kolik trdel a volů vystudovalo a studuje VŠ…také kolik skvělých lidí!!…

…tak to chodí, nic není černobílé, naopak vše je duhové, vesmír, realita, hmotna i nehmota ( ta ovšem nesvítí prý), vše je utkáno ze světla, světlo je základ, to už všichni vědí…jsme ze světla a díky světlu ze Slunce můžeme vůbec existovat a žít…

…zima je na spadnutí a má být tuhá extra moc, tak uvidíme…jo jsme hodně na severu, bez ohně a tepla doma se nedá přežít…pamatuješ na Broučky, jak jsi se toho a není divu bála…maminko, žluva sežrala tatínka…nebo zimu těžko přežijeme a jiné zběsilosti…holt mnohé spisovatele píšící česky pohádky pro děti zajímá hmyz a nebo nás taky za hmyz považují…

…tož tak…lásku tobě člověku krásný…čti pozorně třeba dvakrát dcero milá, znáš ten můj sloh a syntax, je neschválně taký, jinak mi to nepíše, myslím to jednodušeji, ale když to chci napsat do bůchštábů a syntaxu nelze mně jinak než takto a klidně bych mohl přepisovat a opravovat do vánoc…snad mistra Gurdgijeva věty dlouhé a tak mě milé trochu tím z dálky formálně připomínají…tradice cesty srdce snad také vede mě i když v mlhách bloudím…

…děkuj každý den, to je jasné!!…

…happy birthday every day…

…and remember it is just only begining…

…klam tká klam klid tká klid…

…allah akbar…salom…

 

…v Limuz slunečný neděl sepsal ku poledni a dopisoval a pozměňoval až do večera a noci roku jedenáctého měsíce jedenáctého dne šestého, listí padá z ořechu a ťuká do oken a střechy, pro svoji dceru Karolinu Elu Lou Niinun Leeh Hahaha a Jasnou Hvězdu…ttmrtn (ttt)

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz