Zahajujeme nový semestr - instrukce - ateliér balbínova 28, praha 2

for the english version please scroll down

Vážení a milí studenti ateliéru Malování kreslení, z.s.,
níže naleznete informace ohledně studia v našem výtvarném ateliéru, projděte si je prosím pečlivě před Vaší první lekcí. Budeme si o nich povídat ještě i při prvním setkání v ateliéru, tedy případné otázky a doplnění probereme osobně.

 

Jak se k nám dostanete?

Ateliér sídlí na adrese Balbínova 28, Praha 2. Nejkratší cesta pěšky je z tramvajové zastávky Italská (tram 11, 13) nebo z metra Muzeum (A, C). Sídlíme v šedém rohovém domě, nade dveřmi máme napsáno "Výtvarná škola".

Po příchodu do ateliéru nahlaste své jméno na recepci, recepční si Vás odškrtne v seznamu studentů a řekne Vám, v které místnosti bude probíhat Vaše výuka. Před každou lekcí provede recepční prezenci přítomných a „odškrtne“ Vám docházku.

Na první lekci Vám sdělíme „přístupový kód ke dveřím“, díky kterému si budete moci sami otevírat dveře. Po vstupu dbejte na to, abyste za sebou pečlivě zavřeli.


První lekce?

První lekce je seznamovací, přivítáme Vás, popovídáme si o programu kurzu a vysvětlíme si pomůcky. Lektor se spolu s Vámi dohodne, co konkrétně bude každý malovat, či na jakém tématu bude pracovat.  Potom si zkusíme první jednoduché téma na začátek. Další lekce už budou probíhat konkrétní prací s tím, že každému se lektor bude v průběhu lekce věnovat individuálně v rámci konzultací.

V případě, že se v našich kurzech budete připravovat na přijímací talentové zkoušky, vezměte si s sebou na první lekci pár Vašich nejlepších prací, první hodinu využijeme ke konzultacím.

 

Další lekce?

Pracujete-li na jednom dílu po několik lekcí, nezapomeňte si ho vždy podepsat, či si udělat značku na Vaše keramické výrobky. Možná se stane, že svůj obraz příští lekci najdete na jiné poličce, než kde jste ho nechali, nemusíte se ale bát, podepsané obrazy nikdy nevyhazujeme =)

Pokud u nás pokračujete dalším semestrem, je možné rozvrh upravit dle Vašich představ, domluvte se na své první hodině s lektorem.

Pokud se u nás připravujete na přijímací zkoušky, popovídejte si o tom s lektorem a přineste si i požadavky k talentovým zkouškám, lektor Vám upraví rozvrh dle zaměření Vaší budoucí školy.

Během lekcí Vás či Vaše dílo budeme občas fotit, pokud byste si na fotografiích nepřáli být, dejte to prosím vědět kolegům na recepci před lekcí či během focení.

Pokud byste se někdy chtěli podělit o výsledky Vaší práce, neváhejte nám poslat fotky, rádi je zveřejníme na našich webových stránkách a sociálních sítích :)

 

Nemohu se dostavit na svou lekci, co mám dělat?

Pro případ, že se někdy nebudete moci dostavit na svou lekci, máme v ateliéru omlouvací systém.  Omluvit lekce si můžete sami předem pomocí rezervačního systému, či přes sms na telefonním čísle +420 777 422 022. Návod na omlouvání najdete zde: omluvenky.

Jen omluvené lekce je možné nahradit v jiný den / s jinou skupinkou. Náhrada lekcí je možná u kurzů, které se konají zároveň ve dvou a více bězích. U kurzů, které běží jen v jednom termínu, přidáme na konci jednu náhradní lekci. Semestr má 19 lekcí, Vaše omluvené lekce je možné nahradit kdykoli v průběhu celého semestru.

Do dalšího semestru je možné po předchozí domluvě převést maximálně 2 lekce, a to za předpokladu, že si zarezervujete celý kurz. Převedené lekce je možné přičíst ke stávajícím lekcím (např. 19 + 2 lekce) nebo je převést na "kredit" a tento "kredit" odečíst od členského příspěvku na další semestr. Omluvené lekce není možné vybrat formou workshopu.

               

Výtvarné pomůcky na semestrální kurzy?

Dospělí a mládež: veškeré pomůcky na první lekci máme v ateliéru k dispozici. Tedy na první lekci přijďte klidně "pouze" s dobrou náladou a chutí tvořit! Lektor s Vámi probere seznam doporučených pomůcek – tedy to, co si budete na lekce pořizovat dále v závislosti na Vašem programu, zkušenostech, preferencích… Není potřeba pořizovat všechny doporučené pomůcky před začátkem kurzu, na každé lekci se dozvíte, co bude potřeba příště.

V ateliéru máme k dispozici nádoby na vodu, terpentýn a oleje pro olejomalbu a také hadříky, které můžete používat při malování akrylovými a olejovými barvami. Prosíme, dodržujte rozdělení nádob na vodu a terpentýn, stejně tak hadříky na akryl a olej, aby je po Vás mohli použít i další studenti. Oválné barevné paletky slouží pouze dětem, dospělí si na olejomalbu mohou půjčit hranaté dřevěné palety.

Děti: mají veškeré pomůcky zajištěny po celou dobu kroužku v rámci kurzu Kresba a malba pro děti. Pokud navštěvují kurz pro mládež či dospělé, pořizují si pomůcky dle pokynů lektora.

  

Platby?

Až Vás přihlásíme do Vašeho kurzu, přijde Vám automaticky pokyn k platbě přes účet. Dbejte prosím na správné zadání variabilního symbolu, dle kterého se nám platby párují, a nezapomeňte do poznámky uvést Vaše příjmení.

Platit je také možné hotově či kartou na recepci v našem ateliéru. Přijímáme také poukázky Edenred (ticket multi, compliments, sport a kultura, ticket benefits card), poukázky Sodex (RelaxPASS, FlexiPASS, DárkovýPASS a FokusPASS, flexi karta) a poukázky Le cheque dejeuner (unišek+, unišek, dárkový kupón cadhoc).

Je také možné domluvit se na rozdělení platby členského příspěvku až na 3 části splatné v průběhu Vašeho semestru. První platbu preferujeme na první lekci, jako takové potvrzení, že s Vámi můžeme v kurzu počítat, na dalších částech se domluvíme individuálně dle Vašich platebních možností.

Můžeme se také domluvit, že si zakoupíte pouze část lekcí či budete platit lekce jednotlivě. U semestrálních kurzů, které mají 19 lekcí, máme zvýhodněnou cenu při koupi 10 a více lekcí.

 

Co si vzít ještě s sebou?

Naším cílem je, abyste se v ateliéru cítili příjemně a aby pro Vás bylo prostředí inspirující.  

S sebou do ateliéru si můžete vzít přezůvky, pracovní plášť či oblíbené pracovní tričko, abyste se nebáli barev, a také oblíbený hrníček na čaj. V ateliéru máme 3 kuchyňky – čaj a káva jsou Vám  k dispozici zdarma, kapsle do kávovaru máme ke koupi na recepci za 15 Kč.

 

Třídíme odpad

V ateliéru také dbáme na třídění odpadu, máme modré tašky na papír, žluté na plasty, zelené na sklo a bílé kulaté koše na smíšený odpad.

Do smíšeného odpadu patří především: kapesníčky, kousky toaletního papíru, žluté lepicí pásky a jakýkoli odpad nasáklý terpentýnem (papír, hadry, hadříky). Terpentýn nevyléváme do výlevky – máme na něj speciální nádoby. Naši lektoři či recepční Vám rádi poradí, kde je najdete.

Prosíme o důsledné třídění odpadu, umytí po sobě hrníčku a celkově udržování pořádku. Děkujeme, že s námi pomáháte udržovat čistý ateliér a čisté životní prostředí =)

 

Bezpečnost

V ateliéru dbejte bezpečnostních pravidel, chovejte se tak, abyste sobě ani svým spolužákům nezpůsobili nějaká zranění. V ateliéru jste na vlastní nebezpečí a veškeré Vaše činnosti probíhají na Vaši vlastní zodpovědnost.

 

Důležitý kontakt:  Monika Sekavová a Lenka Trávníčková, asistentky ředitelky: +420 777 422 022, styčné důstojnice a koordinátorky Vašich lekcí. Rády Vám kdykoli se vším poradí. Emailový kontakt na ředitelku Ninu je info@malovanikresleni.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi na první hodině!


 

Přišli jste do ateliéru dříve, nebo jste doprovodem a hodila by se Vám wifi? Máte chuť po malování na výtečnou italskou kávu či sklenku vína? Nezapomeňte navštívit naši kavárničku Café Nová galerie a prohlédnout si aktuální výstavu v Nové galerii! Otevřeno je denně kromě neděle.

 

 

Máte doplňující otázky? Napište nám!

 

we are starting new semester - instructions - fine art studio Balbínova 28, prague

 

Dear students of fine art studio Malování kreslení, z.s.,

below you can see information regarding studies in our fine art studio, please review them carefully before your first lesson.
We'll talk more about them at the first meeting in the studio, thus adding any questions and discuss in person.

 
How to get to the studio?

The studio is located at Balbinova 28, Prague 2. Shortest path walk is from the tram stop Italská (tram 11, 13) or from the metro Museum (A, C line). We reside in a gray corner house, we have written "Výtvarný ateliér" above the door.

After coming to the studio please report your name at the front desk, the receptionist ticks off the list of students and tell you in which room will be held your lesson. Before each lesson receptionist ticks off the students in the attendance list.

At first lesson we will give you "access code for the door" through which you will be able to open the door. Upon entering, make sure that you carefully shut behind you.


First lesson?

The first lesson is introductory, we will welcome you, we'll talk about program of the course, we will explain all utilities. The lecturer will discuss with everybody specifically what everyone would like to paint, or which topic will they work on. Then we try to start a simple theme. Next lessons will deal with specific work and the teacher will consult individually with everybody.

In the case that our courses will prepare you for the entrance talent exam, take with you a few of your best works to your first lesson we will use them for consultations.


Other lessons?

If you work on one picture for few lessons, remember to always sign it, or to make mark on your ceramics. Maybe it happens that your image will be on a different shelf next lesson than where you left it, but you do not have to worry signed paintings are never thrown away =)

If you continue with us next semester, it is possible to adjust the schedule according to your needs, arrange it with the teacher at the first lesson.

If you are preparing for the entrance exam with us, talk about it with the teacher and bring the requirements for the audition, the teacher will adjust your schedule according to the orientation of your future school.

During the lessons you or your work will be occasionally photographed, if you did not want to be in the photos, please let colleagues at reception know before lessons or during a photo shoot.
If you ever wanted to share the results of your work, do not hesitate to send us pictures, we will publish them on our website and social networks :)


I cannot come to my lesson, what can I do?

In case that sometimes you cannot come to your lesson, we have an apologizing system. You can apologize your lesson in advance through the reservation system or through sms, phone +420 777 422 022. Instructions to apologize found here: apologizing.

Only excused lessons can be replaced on another day / with another group. Lesson replaxing is possible for courses which are held simultaneously in two or more runs. For courses that run only in one term, we will add a substitute lesson at the end. Semester has 19 lessons, your excused lessons can be replaced at any time during the semester.

It is possible to transfer a maximum of 2 lessons to the next semester, provided that you book the whole course. Transferred lessons can be attributed to existing lessons (eg. 19 + 2 classes), or converted to "credit" and the "credit" deducted from the membership fee for the next semester. Excused lessons cannot be replaced in a workshop.

 
Utilities for semester courses?

Adults and teenagers: all utilities to the first lesson are available in the studio. So come to the first lesson "only" in a good mood! The teacher will discuss a list of recommended tools - depending on your program, experience, preferences... There is no need to take all the recommended equipment before the start of the course, you will be told every lesson what will be needed next.

In the studio we have glasses for water, turpentine and for oils used by oil painting and also rags that can be used when painting with acrylic and oil colors. Please observe the distribution of glasses for water and turpentine, as well as rags for acrylic and oil, so that they can be used by other students. Oval color palettes are only for children. Adults can borrow square wooden pallet for oil painting.

Children: have all the utilities throughout the course of drawing and painting for children. If they attend a course for youth or adults, buy the equipment according to instructions of the teacher.

 

Payments?
When we log you into your course, you will automatically receive instructs for the payment through the bank account. Please make sure to enter the correct variable symbol under which we paired payments, and do not forget to write your surname in a note.

You can also pay by cash or card at the reception in our studio. We also accept vouchers Edenred (multi ticket, compliments, sport and culture, benefits card ticket), Sodexo vouchers (RelaxPass, FlexiPass, DárkovýPASS and FokusPASS, flexi card) and Le Cheque Dejeuner vouchers (Unišek + Unišek, Cadhoc gift voucher).

It is also possible to arrange a split of the payment of the membership fee up to 3 amounts payable during the semester. We prefer the first payment at your first lesson, as such a confirmation that with we can count on you in the course, we will discuss the other payment parts individually according to your payment possibilities.

We also agree that you purchase only part of the lessons or lesson individually. For semester courses that have 19 lessons, we have a special price when you buy 10 or more lessons.

 
What else to bring with you?

Our goal is to make you feel comfortable in the studio and make an inspiring place. You can take the slippers, smock or favorite work shirt in the studio, to be not afraid of colors, and also a favorite cup of tea. There are 3 kitchens in the studio – tea and coffee are available for free, we have also coffee capsule into the machine to purchase at the reception for 15 CZK.

 
We sort waste

The studio also pay attention to waste management, we have blue bags for paper, yellow for plastic, green glass and white round basket for mixed waste.

To mixed waste includes mainly: handkerchiefs, pieces of toilet paper, yellow tape and any waste soaked in turpentine (paper, rags...). Do not pour out turpentine to the sink - we have special container for it. Our lecturers or receptionist will be happy to advise you where you can find it.

We beg for your consistent waste sorting, washing cup consecutive and generally maintaining order. Thank you for helping us maintain a clean studio and a clean environment =)


Safety
In our studio you have to follow safety rules, behave well so you don’t cause any injuries to yourself or to your classmates. In the studio you are at your own risk, and all your activities are undertaken at your own risk.Important contact: Monika Sekavová and Lenka Trávníčková, assistant directors: +420 777 422 022, liaison officer and coordinator of your lessons. They will give advice anytime. E-mail contact to director Nina is info@malovanikresleni.cz.

 

We look forward to meeting you at the first lesson!


 
You have come to the studio earlier, or you are an escort and need to use wifi? Do you have a taste for delicious Italian coffee or glass of wine after your lesson? Do not forget to visit our new Café New Gallery and view the current exhibition in the New gallery! It is open daily except Sunday.

 

 

 

Workshopy - jednodenní výtvarné kurzy

Kurz kresby a malby - nejoblíbenější kurz u nás! Zápis zahájen!

  "... s námi se naučí malovat opravdu každý!  Poznejte svůj jedinečný talent"     Semestrální Kurz kresby a malby (19lekcí) je určen pro širokou veřejnost, věk studentů nemá horní hranici, spodní hranice se určuje podle osobní konzultace mezi lektorem, Vámi a Vašim dítětem. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu...

Ukázková lekce pro děti - zdarma!

"Máte doma šikovného malíře a rádi byste rozvíjeli jeho talent? Uvažujete o pravidelných návštěvách ateliéru, ale rádi byste se k nám nejdříve přišli nezávazně podívat? Přijďte se do našeho ateliéru Malování a kreslení podívat na zkušební lekci!"   Víme, že Váš první krok do světa výtvarného umění je krok zodpovědný a důležitý, od výběru správného učitele, vhodného učebního programu a...

Sochařský portrét - víkendový workshop, 5500 Kč - 3. - 5. 3. 2017

  "Ponořte se do světa klasického sochařství, naučte se modelovat realistické hliněné sochy v měřítku 1:1"   Tato sochařská dílna je pro všechny, kteří se chtějí naučit modelovat podle přírody a nebo se potřebují připravit na přijímací zkoušky ze sochařských nebo designérských oborů. Budeme zde modelovat portrét podle živého modelu (je možné mít i svůj vlastní model) nebo...

Inverzní kresba I. a II. - 4. 3. - 5. 3. 2017 - (10:00 - 17:00), 1500 Kč

  Inverzní kresbou nazýváme kreslení světlým médiem na černý, či tmavěji kolorovaný papír. Kreslením na černý podklad lze docílit působivých prostorových efektů. Bílá kresba vystupuje z černého papíru a působí plastickým dojmem. Vybudované světlo na černém papíře má svou zvláštní oduševnělost. V paspartě na zdi vypadá originálně, stejně jako je originálním dárkem. Kurz je možné absolvovat...

První krůček do světa barev - 4. 3. 2017 - (10:00 - 16:00), 1500 Kč

  První krůček do světa barev - pro úplné začátečníky - věnujte si dárek na celý život, naučte se s námi kreslit a malovat!   "Každé malé dítě, pokud mu dáte k dispozici barvy, papír či plátno, okamžitě začne spontánně malovat. Je tvůrčí, malování mu dělá radost a potěšení... Neřeší, zda něco umí či neumí, prostě maluje. Postupně jak stárneme, získáváme - ať výukou či kritickými...

Kurz olejomalby technikou BOBA ROSSE ® za pouhý jeden den maluje každý z Vás! - 4. 3. 2017, 2500 Kč

    Bob Ross® kurzy olejomalby - The Joy of Painting® - kurz malování pro každého speciální technikou amerického malíře Boba Rosse. Za pouhý  jeden den si každý z účastníků (i ten, kdo nikdy nemaloval) - namaluje svůj vlastní první obraz olejovými barvami na plátno.   Malovat se bude technikou - malování velkými štětci, kterou zvládnou i malé děti. Maluje...

Portrét technikou "suchým štětcem" - (9:30 - 14:30) - 4. 3. 2017, 1900 Kč

  Za pouhý jeden den si každý z účastníků (i ten, kdo nikdy nemaloval) - namaluje svůj vlastní první obraz - portrét - olejovými barvami na plátno.   "Dokažte si, že Vy to zvládnete také. I Vy máte talent. Stačí mít zdravou alespoň jednu ruku :-)." Jana Laštovičková Grygarová, certifikovaná lektorka kurzu   Jak kurz probíhá? Na plátno o velikosti 30x40...

Kurz malba akvarelem pro začátečníky a mírně pokročilé - 5. 3. 2017 - (10:00 - 16:00), 1500 Kč

  Náplní kurzu je seznámení se s touto malířskou technikou, s její historií, s různými možnostmi malby vodovými barvami a postupným promalováváním si ji osvědčit pro vlastní tvorbu.   Proč malovat akvarelovou technikou? Třeba proto, že mezi její kouzla spočívá svěžest malířského tahu, průsvitnost samotné malby, lehkost podání, rychlost, zachycení proměn způsobených...

Ochutnávka grafických technik - 7. 3. 2017 ( 18:00 - 21:00) - 650 Kč

  Výtvarný cyklus Ochutnávka grafických technik je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro ty, kteří již kreslí a malují. Během kurzu se prakticky seznámíte se základy grafických postupů, a vytisknete si vlastní grafické listy. Tedy - pokud máte chuť zkusit si vytvořit originální tašku, pohlednici, firemní vizitku či zajímavý obrázek, budete vítáni!   Studenti se seznámí se...

Kurz olejomalby pro začátečníky a mírně pokročilé - 11. 3. 2017 - (10:00 - 17:00), 2500 Kč - nejoblíbenější workshop u nás!

  V rámci Kurzu olejomalby pro začátečníky a mírně pokročilé se každý účastník seznámí s podklady a podložkami pro olejomalbu, naučí se napínat plátno na rám, našepsuje ho a seznámí se se základními principy klasické a moderní olejomalby. Vyzkoušíme si techniky malby alá prima, malby pastózní barvou a transparentní lazurou. Vyzkoušíme různé způsoby nanášení barvy a pomůcky, které se k...

Míchání barev - teorie a praxe (13:00 - 18:00) - 12. 3. 2017, 1500 Kč

  "Malujete a občas si nevíte rady, jak namíchat tu správnou barvu? Uvažujete začít malovat a rádi byste se vyhnuli začátečnickým "chybám"? Plánujete začít s malováním akrylovými barvami na plátno, ale nevíte, jak na to? Kurz Míchání barev - teorie a praxe je právě pro Vás!"   V rámci kurzu Míchání barev - teorie a praxe se seznámíme se základy teorie barev. Zopakujeme si to, co většina...

Základy restaurování obrazu - 18. 3. 2017 (10:00 - 16:00) - 1500 Kč

„Máte doma krásný starý obraz a rádi byste o něj dobře pečovali?  Našli jste na půdě skvost či Vás prostě zajímá, jak bychom se měli starat o obrazy sami doma“   V rámci jednodenního kurzu restaurování z Vás restaurátory neuděláme, tento obor se studuje několik let a vyžaduje dlouholetou praxi. Cílem tohoto kurzu bude získat jak teoretické, tak praktické informace o základech oboru...

Akrylová malba aneb můj první obraz na plátně - 18. 3. 2017 - (10:00 - 17:00), 1500 Kč

Máte v hlavě představu, myšlenku, skoro již "vidíte svůj obraz" a rádi byste si ho namalovali? Inspirací Vám zebou prsty a jste krůček od toho pustit se do malování? Tak jste tu správně!   V rámci jednodenního workshopu  Můj první obraz na plátně se dozvíte krůček po krůčku jak se dopracovat realizace Vaší myšlenky - realizace obrazu. Zkušený lektor, akademický malíř Petr Raška...

Kreslení "pravou mozkovou hemisférou" - (dvoudenní kurz) - 18. - 19. 3. 2017, 3500 Kč

    Kreslení pravou mozkovou hemisférou - pro úplné začátečníky - věnujte si dárek na celý život, naučte se s námi kreslit a malovat!   "Každé malé dítě, pokud mu dáte k dispozici barvy, papír či plátno, okamžitě začne spontánně malovat. Je tvůrčí, malování mu dělá radost a potěšení... Neřeší, zda něco umí či neumí, prostě maluje. Postupně jak stárneme, získáváme -...

Malování a kreslení - zkušební lekce - neděle 19. 3. 2017 - (16:30 - 19:00), 360 Kč

  "Láká Vás zkusit si malování, uvažujete navštěvovat ateliér pravidelně, ale rádi byste se k nám nejdříve přišli nezávazně podívat?  Přijďte se do našeho ateliéru Malování a kreslení podívat na zkušební lekci!"     Protože víme, že Váš první krok do světa výtvarného umění je krok zodpovědný a důležitý, od výběru správného učitele, vhodného učebního programu a pedagogického...

Malování aktu se sklenkou vína - (20:15 - 22:15) - 21. 3. 2017, 450 Kč

"Unikátní umělecký večer - spojení kreslení a malování se sklenkou vína..."   V rámci setkání Malování aktu se sklenkou vína prožijeme inspirativní večer, seznámíme se s kresbou figury, povíme si o proporcích, stínování a celý večer budeme mít k dispozici dobré červené či bílé víno. K dispozici budou papíry a pomůcky na kresbu.   Kde? Výtvarný ateliér „Malování kreslení“,...

Přednáška - techniky malby a obrazové vrstvy - (18:30 - 20:00) - 23. 3. 2017, 400 Kč

  "Věnujete se malování, ale chybí Vám teoretické základy?  Plánujete začít malovat a rádi byste byli dobře připraveni po technologické stránce?"   Přednáška "Technika malby a obrazové vrsty" nás postupně a srozumitelně provede jednotlivými fázemi práce na obraze.  Od přípravy plátna, či jiných podkladů, přes šepsování, podkresbu, imprimituru, podmalbu, malbu, lazury, retuše a...

Vášnivá exprese II - kreativní techniky malování akrylem - 25. 3. 2017 - (10:00 - 17:00), 1500 Kč

"Také obdivujete obrazy expresionistů? Jak umí brilantně pracovat s barvou, s její hmotou. Jak dovedou volně tvořit a malovat? Pojďte se s námi naučit gestem, špachtlí a s úsměvem"    Kurz "expresionistické, gestické" malby špachtlí Vášnivá exprese II. je určen studentům, kteří již absolvovali workshop Vášnivá exprese - malování špachtlí na plátno. V rámci rozšiřujícího kurzu...

Kurz vodou ředitelné olejomalby pro začátečníky - (10:00 - 17:00) - 25. 3. 2016, 1900 Kč

"Novinka, která Vás chytne za srdce  - olejové barvy ředitelné vodou"     O víkendu bude v našem výtvarném ateliéru probíhat Kurz olejomalby vodou ředitelnými barvami... Kroutíte nevěřícně hlavou? Ano, tyto olejové barvy Cobra se skutečně ředí vodou a chovají se úplně stejně jako klasické olejové barvy. Neuvěřitelnou výhodou těchto barev je, že již nebudete potřebovat...

Čínská tušová malba - 26. 3. 2017 - (10:00 - 15:00), 1500 Kč

  Kurz tušové malby je připraven pro tvůrce, kteří se zajímají o výtvarná díla jako o myšlenku, způsob vyjádření, rukopis nebo jako artikulaci těla. Technika tušové malby je známa již v podobě prosté konturované malby- egyptské kresby, které tvůrci zaznamenávali tuší štětcem z rákosu na vápencové úlomky. Nebo můžeme obdivovat kresby či mistrovské studie hnědou tuší Rembrandta, tušové...

Realistický portrét s malířem MgA. Jirkou Houskou - (14:00 - 20:00) - 26. 3. 2017, 2500 Kč

  "Kreslíte či zkoušíte doma malovat portréty podle fotografií, hledáte v knihách či na internetu návody, jak zachytit tvář, aby si výsledek "byl podobný"? Pojmy jako perspektiva, podhled, nadhled, proporce, kompozice, stínování možná již znáte, ale jak s nimi pracovat při samotném malování? Na co si dávat pozor, jaké jsou základní pravidla a vodítka kresby a malby portrétu?...

Umělecký pastel - (10:00 - 16:00) - 1. 4. 2017, 1500 Kč

Kurz Umělecký pastel je vhodný i pro úplné začátečníky.   V rámci kurzu se účastníci seznámí prakticky se suchými uměleckými pastely, a teoreticky s olejovými a mastnými pastely. Suchým pastelem se krásně tvoří v barvě, vytváří barevnou velmi jemnou sametovou kresbu. Vyzkoušíme si kresbu na různé typy povrchů papíru. Suchý pastel vhodný pro kresbu a malbu, kde...

Vášnivá exprese - malování špachtlí na plátno - 1. 4. 2017 - (10:00 - 17:00), 1500 Kč

  "Také obdivujete obrazy expresionistů? Jak umí brilantně pracovat s barvou, s její hmotou. Jak dovedou volně tvořit a malovat? Pojďte se s námi naučit gestem, špachtlí a s úsměvem"    Kurz "expresionistické, gestické" malby špachtlí - v rámci kurzu se každý účastník seznámí s podklady a podložkami pro malbu, seznámí se se základními principy klasické a moderní malby. V...

Street Art Graffiti - (10:00 - 16:00), 1500 Kč - 1. 4. 2017

  Kurz Streetartu a graffiti nás seznámí s tématy a technikami, které používají streetartisté. Tradiční graffiti umělci tvoří "na ulici", mnohdy jejich obrazy a díla mají i několikametrové rozměry. Street art není jen "práce se sprejem", ale zahrnuje mnohem více technik a médií - jako wheatpasting, nálepky, stencil graffiti (šablonové graffiti), tvorbu mozaik, video projekci a street...

Kurz kaligrafie: Kaligrafie a výroba razítka se jménem - (14:00 - 17:00) - 1. 4. 2017, 1500 Kč

  Japonská kaligrafie šodó je výtvarným a zároveň meditativním způsobem psaní japonského textu, tvořeného čínskými znaky (kandži) a japonskými slabičnými abecedami (katakana, hiragana). Japonská kaligrafie – na rozdíl od evropské – klade větší důraz na proces psaní než na samotný výsledek. Zároveň obsahuje i nezanedbatelný duchovní rozměr, je způsobem poznávání a...

Zentangle - hraní, zábava, relaxace a automatická kresba - 2. 4. 2017 (10:00 - 16:00), 1500 Kč

  "Znáte zentangle? Celosvětový fenomén, díky němuž začali kreslit a malovat i Ti,  kteří malovali jen jako děti? Pusťte se do hraní a obrázky začnou vznikat"   Kreslení a malování technikou zentangle se postupně stal celosvětovým fenoménem. Proč? Kreslení zentangle je vlastně velmi jednoduchá metoda, kterou si zamilujete. Zentangle je výbornou pomůckou i pro ty z Vás, kteří jste...

Malování na hedvábí - 8. 4. 2017 - (10:00 - 16:30), 1500 Kč

  Hedvábí je jemný a krásný přírodní materiál, nemáte chuť naučit se s ním pracovat?    Malování na hedvábí je technika, která pochází z Asie a je stará několik staletí. V Evropě se díky dostupnosti materiálů pro malování a výjimečným estetickým vlastnostem stala oblíbenou zejména v posledních letech. Hedvábí nemusí být pouze synonymem pro luxus a nedostupnost, naopak -...

Intuitivní (automatická) kresba - (10:00 - 16:00) - 8. 4. 2017, 1500 Kč

    Intuitivní či automatická kresba ve výtvarném ateliéru je určena všem zájemcům, kteří chtějí nahlédnout do nádherného světa barev, tvarů a symbolů - a díky nim blíže poznat sami sebe. Automatickou kresbu a její techniku lze využívat k diagnostické kresbě či relaxační a meditativní kresbě...   Pokud Vás láká strávit příjemný, klidný čas pod vedením nádherné, vřelé,...

Malování kávou - (13:00 - 17:00) - 1500 Kč - 8. 4. 2017

  "Také milujete po ránu či po obědě dát si voňavý šálek kávy? Pojďte si při pití kávy i malovat!"   Ano, kávou se opravdu dá malovat!!! Káva má nádhernou, tmavě hnědou barvu, kterou se dají vytvářet monochromatické malby. Náplní kurzu Malování s kávou je seznámení se s malířskou technikou, která má velmi blízko k malování akvarelovými barvami. Obrazy, které při malbě kávou vznikají,...

Patinování - kouzelný svět starých nových věcí - (10:00 - 15:00) - 15. 4. 2017, 2500 Kč

"Tajemství, umění a kouzlo krásného stárnutí"   Máte doma krásný kus starého nábytku, který promlouvá kouzlem umění starých truhlářů? Chtěli byste komodu či kredenc po babičce, noční stolek, poličky, rám obrazu, truhly obléct do nového kabátku? Či naopak - pořídili jste si novou věc a rádi byste ji vdechli novou osobitost, toužíte po originálním interiérovém prvku - vlastím uměleckém...
1 | 2 | 3 >>

malování, kreslení, malba, kresba, automatická kresba, výtvarný ateliér